Copyright

Alle rechten berusten bij Stichting Het Buitenhof, tenzij anders vermeld. Beeld-, foto- en/of filmmateriaal van derden wordt uitsluitend gebruikt met toestemming van de rechthebbenden. Mocht je ondanks alle door ons in acht genomen zorgvuldigheid menen rechten te kunnen ontlenen aan op de website(s) van Stichting Het Buitenhof gebruikt materiaal, laat ons dat dan zo spoedig mogelijk weten.


Niets uit Stichting Het Buitenhof uitgaven mag zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Stichting Het Buitenhof openbaar worden gemaakt of verveelvoudigd, waaronder begrepen het reproduceren door middel van druk, offset, fotokopie of microfilm of in enige digitale, elektronische, optische of andere vorm of (en dit geldt zodanig in aanvulling op het auteursrecht) het reproduceren ten behoeve van een onderneming, organisatie of instelling of voor eigen oefening, studie of gebruik welk(e) niet strikt privé van aard is of voor het overnemen in enig dag-, nieuws-, weekblad of tijdschrift (al of niet in digitale vorm of online) of in een radio of televisie uitzending.